فرشید استادعلی دوشنبه 14 آذر 1390 01:21 ب.ظ نظرات ()

در دنیای آنلاین امروز ویدیوهابخشی از فضای اینترنت راتشکیل می دهند.اخبارو رویدادهای جهان دربسیاری ازسایت ها ووبلاگ ها بصورت فیلم هستند بنابراین داشتن کدی که به وسیله ی آن بتوان در وبلاگ خود ویدیو قرارداد باید الزامی باشد.

درادامه مطلب کد ویدیوی آنلاین قرارداده شده است.

جهت اعمال این کد در سایت یا وبلاگتان طبق آموزش زیر عمل کنید.

<object style=”border: 3px solid ” height=”300″ width=”300″ classid=”clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6″> <param name=”volume” value=”100″>
<param name=”Url” value=”Video-Address“> <param name=”enableContextMenu” value=”-1″> <param name=”rate” value=”1″> <param name=”balance” value=”0″> <param name=”currentPosition” value=”0″> <param name=”defaultFrame” value> <param name=”playCount” value=”1″>
<param name=”autoStart” value=”0″> <param name=”currentMarker” value=”0″> <param name=”invokeURLs” value=”-1″> <param name=”baseURL” value> <param name=”mute” value=”0″> <param name=”uiMode” value=”full”> <param name=”stretchToFit” value=”0″> <param name=”windowlessVideo” value=”0″> <param name=”enabled” value=”-1″> <param name=”fullScreen” value=”0″> <param name=”SAMIStyle” value> <param name=”SAMILang” value> <param name=”SAMIFilename” value> <param name=”captioningID” value> <param name=”enableErrorDialogs” value=”0″> <embed src=”Video-Address” stretchtofit=”true” loop=”true” enablecontextmenu=”false” showcontrols=”true” height=”165″ width=”135″ name=”WMP1″> </embed></object>

1: در متن کد به جای عبارت های “Video-Address آدرس فایل ویدیویی که می خواهید در سایت یا وبلاگتان پخش شود را وارد کنید. توجه داشته باشید که برای مثال اگر ویدیویی در کامپیوتر خود داشته باشید نمی توانید آن را برای دیگران بگذارید مگر آنکه آن را آپلود کنید.

۲: پس از انجام مرحله ی اول کد را در جایی که می خواهید نمایش یابد قرار دهید.