سرویس بلاگه،ادامنه فارسی،سرویس وبلاگدهی،وبلاگ نویسی،بلاگها،دامنه ی فارسیسیستم وبلاگدهی بلاگها را که بیشتر وبلاگ نویسان می شناشند سرویسی با خصوصیات وردپرس.این سیستم دست به خدمت بزرگی زده وبرای وبلا گنویسان این امکان را فراهم کرده تا با زیر دامنه فارسی وبلاگ نویسی کنند.

منطور از زیر دامنه فارسی این است که وبلاگ نویس با یک نام دلخواه خود را به فارسی برای وبلاگ خود انتخاب کند مثل blogha.com.سردار.www که یک زیر دامنه فارسی دارد.

به نظر می رسد این طرح مشتری خوبی داشته باشد و جایگاه بلاگها را به عنوان یک سرویس دهنده وبلاگ فارسی متمایزتر کند.

 
متا:
 
سرویس بلاگها
دامنه فارسی
سرویس وبلاگدهی
وبلاگ نویسی
بلاگها
دامنه ی فارسی
دامنه ایرانی
زیردامنه فارسی
وبلاگ نویسی با زیر دامنه فارسی دلخواه